Loopbaan


Chronologie van werkervaring:

Oktober 2008 – heden:          Bureau PS te Meppel

Eind 2008 heb ik mij gevestigd als zelfstandig ondernemer (ZZP). Daarbij richt ik mij op interim- en projectmanagement, met name op het gebied van onderwijs en educatie. In deze brede formulering zijn uiteenlopende werkzaamheden mogelijk, passend bij mijn opgedane werkervaring.

 

Opdrachtgevers:

GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen), een brancheorganisatie van ruim 40 educatieve uitgeefbedrijven in Nederland. De GEU is een van de bloedgroepen binnen het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV) te Amsterdam. Van november 2008 tot april 2009 heb ik ad interim de rol van algemeen secretaris vervuld.

Educatieve uitgeverij Averbode: uitvoeren van een marktonderzoek.

Uitgevrij Intraquest te Utrecht: gewerkt aan een marketingopdracht, waarbij een online uitgeefproduct binnen het middelbaar beroeps onderwijs (ROC’s) vermarkt dient te worden.

CSG Calvijn te Rotterdam: sinds 2009 tot heden ben ik projectleider van een intern boekenfonds van 7 vestigingen van een school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. In het project wordt gebruik gemaakt van RFID-technologie.

Alliantie-VO, Nijmegen: sedert 2011 ben ik verbonden aan een ander intern boekenfonds voor 12 scholen in Nijmegen, waarbij ik de rol van extern consultant vervul.

In november 2009 heb ik enkele workshops verzorgd voor Fontys Hogeschool Tilburg in het kader van een masteropleiding van docenten in het Voortgezet Onderwijs.

Van oktober 2009 tot februari 2010 werkte ik als projectleider aan een onderzoek in opdracht van het College voor Examens (CvE) in Utrecht. Het betrof hier een onderzoek naar de voorwaarden (infrastructuur, deskundigheid en logistiek) voor de toekomstige afname van digitale centraal ontwikkelde examens Rekenen en Taal in het MBO, die vanaf 2013 wettelijk ingevoerd zullen worden. Inmiddels ben ik betrokken bij de verdere implementatie van deze toekomstige examens en mag meewerken aan de pre-pilot in februari 2011.

Tussen januari en juli 2010 heb ik aan een marketingopdracht gewerkt in het kader van een webbased product voor doorgaande leerlijnen Rekenen (V.O. – MBO) van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) te Utrecht.

In 2010 en 2011 ben ik werkzaam geweest voor de VO-Raad te Utrecht. Daar ben ik als adviseur innovatie en beleid betrokken bij een van de projecten van het Innovatie Platform VO (IPvo): het begeleiden van scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een leermiddelenbeleidsplan. In deze periode heb ik zo’n 170 scholen mogen ontmoeten.

2011 – heden: Stichting VO-content, Utrecht. VO-content ontwikkelt namens de leden, scholen voor Voortgezet Onderwijs, een domein open source leermiddelen.
Om de inzet van dit webbased materiaal duurzaam in te zetten in de scholen, is er tevens een ruim aanbod aan trainingen en maatwerkondersteuning.
Ik vervul verschillende rollen voor VO-content:

 • relatiemanager
 • projectleider c.q. procesbegeleider bij implementatievragen van scholen

 Mei 2006 – oktober 2008:          AMN Systems BV te Arnhem

AMN Systems is een zelfstandig bedrijf (1997). Het heeft een Holdingstructuur, waaraan 6 BV’s gekoppeld zijn. Het bedrijf heeft een vestiging in Arnhem en een in Roemenië (Sibiu). Op dit moment werken er 28 mensen. AMN is ontwikkelaar van software applicaties. Er zijn twee productlijnen: een serie psychologische tests die op grote schaal –webbased-  worden afgenomen in het onderwijs in Nederland. De tests worden met name gebruikt bij de intakeprocedure van leerlingen. Het tweede product is een Leer- Content- Management- Systeem (LCMS), dat in eigen beheer is ontwikkeld. De primaire markt waarop het bedrijf zich richt is het reguliere (beroeps)onderwijs in Nederland. De producten van AMN worden benut bij het vormgeven van Leven Lang Leren en in die betekenis is het bedrijf gericht het ondersteunen van innovaties in het onderwijs.
Voor de komende jaren wordt een groeiscenario verwacht. Dat geldt voor het benaderen van andere markten in Nederland. Recent heeft het bedrijf een vestiging in de Verenigde Staten (bij Seattle) geopend. AMN zoekt bij het vermarkten van haar producten eveneens naar ketenvorming en samenwerkingsverbanden.

 

Algemeen directeur

Als algemeen directeur was ik aangetrokken om de organisatieontwikkeling verder vorm te geven en de financiële groei van het bedrijf te realiseren. De opdracht was om AMN Systems van een productgerichte organisatie naar een marktgericht bedrijf om te vormen. In dat kader is er in 2007 flink geïnvesteerd in de versterking van de marketingbezetting. Op dit moment waren er zeven medewerkers die in verschillende functies de marketing en sales voor hun rekening nemen. Onderdeel van ‘marketing’ was ook het aanbod aan de markt, waarbij we consultancy aanbieden. Hiermee bood het bedrijf door middel van consultancy ondersteuning aan bij de ingrijpende veranderingen die met de voorgenomen invoering van het Competentie Gerichte Onderwijs  (CGO) in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) in 2010 samenhangen. De marketingstrategie was erop gericht zoveel mogelijk het persoonlijke gesprek met scholen aan te gaan en aan te sluiten op de vragen die docententeams hebben ten aanzien van CGO. Vanzelfsprekend heeft AMN Systems een heldere visie op deze nieuwe onderwijsinhoud en heeft zijn instrumentarium speciaal daarvoor ontwikkeld.

Het bedrijf heeft een groot marktaandeel vanuit de bestaande testseries. Deze worden met name bij de intakeprocedure in het onderwijs benut. Omdat het goed plaatsen van leerlingen, ter bestrijding van de grote uitval in het mbo, een prominente plaats op de politieke en onderwijsagenda aanneemt, geniet de serie tests op dit moment grote belangstelling vanuit de markt.

 April 1999  - april 2006:          Uitgeverij Edu’Actief BV te Meppel

Edu’Actief is een zelfstandige werkmaatschappij van Koninklijke Boom Uitgevers.
De educatieve uitgeverij bestaat thans 18 jaar en maakte in de afgelopen jaren een  sterke groei door. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen en produceren van leermiddelen voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) en het voortgezet onderwijs (VO). De fondsen in het voortgezet onderwijs richten zich steeds meer op voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo). Om adequaat in te spelen op vragen uit de markt is de focus op het ontwikkelen van uitgaven voor doorgaande leerlijnen.
Het streven is om in deelmarkten een marktleiderspositie te verwerven en te behouden. Op dit moment zijn er 75 mensen werkzaam in het bedrijf. Daarvan maakten er dertien deel uit van de uitgeefkern voortgezet onderwijs, waaraan ik leiding gaf.

 

Uitgever

Als een van de uitgevers van het bedrijf was ik resultaatverantwoordelijk voor de business unit voortgezet onderwijs. In de zeven jaren is een aantal titels succesvol geïntroduceerd in de onderwijsmarkt. In 2001 verscheen een vijftal methodes onder de naam Tendens voor het beroepsgerichte vak binnen de sector economie van het vmbo. In 2002 is een reeks leermiddelen aangeboden onder de naam PrOmotie, die speciaal ontwikkeld zijn voor het Praktijkonderwijs. Inmiddels maakt 90% van de Praktijkscholen gebruik van deze uitgaven. In april 2005 is het nieuwe pakket ‘PiT’ verschenen, dat bestemd is voor de sector zorg & welzijn in het vmbo. Verder wordt gewerkt aan het  uitbouwen van een doorgaande leerlijn van vmbo consumptief naar uitgaven voor Horeca en MTRO in het mbo en later in het hbo. In 2007 is een compleet nieuw pakket voor Transport & Logistiek, van vmbo naar mbo gelanceerd.
Daarnaast waren er fondsen voor meer algemeen vormend onderwijs zoals Bewegen en Sport, Informatica en Algemene Natuurwetenschappen (ANW) onder mijn beheer.

Vanaf januari 2006 ben ik tevens hoofd marketing van de uitgeverij geweest. Het was mijn taak om de marketingafdeling verder vorm te geven. Als derde taak was ik vanaf 2006 verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de dienstverlening, die we op commerciële basis aan de scholen aanboden. Het betrof hier verschillende producten die we als procesbegeleiding en als ondersteuning van implementatie in de markt zetten.Mei 1993 – april 1999:          Uitgeverij Meulenhoff Educatief te Amsterdam

Deze educatieve uitgeverij heeft bovenstaande periode een stormachtige periode doorgemaakt. Er vonden verschillende reorganisaties en samenvoegingen plaats, nadat het bedrijf onderdeel van PCM werd. In 2001 leidden de ontwikkelingen tot het samensmelten van de werkmaatschappijen SMD (Leiden) en Thieme (Zutphen) tot een grote educatieve uitgeverij onder de naam ThiemeMeulenhoff.
Meulenhoff Educatief had in de jaren ’90 enkele sterke merken, zoals ‘De Geo Geordend’ en ‘In focus’ en ‘Allons-y tous’. Na de reorganisatie van 1993 is er jarenlang gewerkt aan het vernieuwen van de organisatie, het moderniseren van de bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van nieuwe fondsen. In 1998 werkten er ruim 70 medewerkers binnen het bedrijf.

 

Sales manager

Als sales manager maakte uit van het managementteam en gaf ik leiding aan 14 vaste medewerkers (binnen- en buitendienst) en een tiental freelancers. Als highlights wil ik het volgende noemen:

 • opzetten en vernieuwen van de afdeling verkoop & voorlichting
 • formuleren van het commerciële beleid van de onderneming
 • formuleren en implementeren van het customer service beleid
 • opzetten van een nieuw verkoop- en distributiesysteem. Er werden 3 nieuwe logistieke dienstverleners aangetrokken en EDI (electronic data interchange werd geïmplementeerd, hetgeen door verbeterde efficiency fors heeft bijgedragen aan het rendement van de uitgeverij
 • verbeteren van de kwaliteit van ASSU, in samenwerking met de vennoten;
 • opzetten van het ‘boekenlijstproject’, samen met andere uitgeverijen
 • initiëren en realiseren van het ‘methoden onderzoek basisonderwijs’, samen met
 • andere uitgeverijen.


Vanuit Meulenhoff was een samenwerkingsverband met uitgeverijen in de Benelux en met een partner in Groot-Brittannië. Vanuit mijn commerciële functie fungeerde ik als contactpersoon voor deze organisaties.


De functie was sterk externe gericht. Daardoor was ik onder andere lid van de Vaste Commissie Marketing (VCM) van de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen), die namens het bestuur beleidsvoorbereidend en branchegericht werk verrichtte.Augustus 1990 – april 1993:          Uitgeverij Meulenhoff Edinfo BV  | Amsterdam

Meulenhoff Edinfo maakte deel uit van Meulenhoff Educatief (thans ThiemeMeulenhoff) en ontwikkelde en produceerde educatieve en informatieve projecten in opdracht van en in samenwerking met derden.

 

Uitgever

Als resultaatverantwoordelijk uitgever was ik betrokken bij het ontwikkelen en produceren van uitgaven, die ‘fixed date-fixed price’ verschenen. Mijn hoofdtaken waren:

 • acquisitie en conceptontwikkeling
 • aansturen van auteursteams
 • begeleiden van vormgevers en illustratoren
 • begeleiden van het productieproces (drukkers/binders)
 • opstellen en uitvoeren van de marketing- en communicatiestrategie


Augustus 1978 – juli 1990:          Nutsbasisschool te Nijmegen

Adjunct-directeur