OpdrachtgeversBeleidsplannen opstellen en implementeren

 

In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van scholen, die aan een onderwijsontwikkeling vorm en inhoud willen geven.


Daartoe werd in de meeste gevallen gestart met het formuleren van een project- of beleidsplan. In alle gevallen mocht ik vervolgens betrokken zijn om ook de implementatie van het voorgenomen beleid/ project mede te realiseren. Dit vanuit een rol als procesbegeleider of als projectmanager.


De thema’s waaraan gewerkt is zijn:

 • Visieontwikkeling op toekomstig onderwijs
 • Visieontwikkeling op de inzet van ‘ICT’ in het onderwijs
 • Leermiddelenbeleid
 • Implementatie van onderwijsontwikkeling
 • Implementatie van de inzet van ‘devices’ voor leerlingen (‘ICT’)


Onderstaande projecten kenden verschillende lengtes. Op deze manier ben ik telkens gedurende 2 tot 4 jaar betrokken geweest bij verandermanagement. In de voorbije jaren heb ik werkzaamheden verricht bij:

Leermiddelenbeleid

 

Sinds maart 2010 ben actief in het begeleiden van scholen bij het opstellen van ‘Leermiddelenbeleidsplannen’. Daarmee formuleren wij een samenhangend plan van aanpak om tot een goede inzet van leermiddelen in de toekomst te komen. De slogan luidt: “voor iedere leerling de beste leermiddelen tegen de juist prijs’. In een integraal leermiddelenbeleidsplan worden de volgende elementen in samenhang beschreven:


WAT?

 • Visie op leren en onderwijzen (wat willen we bereiken?)
 • Visie op leermiddelen (wat hebben we daarvoor nodig?)
 • Visie op de inzet van ICT en folio-middelen in het onderwijs
 • Visie op het gebruik van open source content en betaalde inhoud bij het leerproces
 • Financieel beleid (Welke budgetten hebben we ter beschikking?)
 • Professionalisering van docenten (Wat moeten we kunnen)?
 • ICT-infrastructuur

 

HOE?

 • Besluitvorming en borging (hoe geven we het veranderproces vorm?)
 • Monitoring van de procesgang en resultaten (hoe zorgen we ervoor dat we de doelen bereiken)?


Sinds 2012 biedt Stichting VO-content aan de scholen het ondersteuningsaanbod bij leermiddelenbeleid aan.Europese aanbestedingen leermiddelen

 

Sinds 2008 zijn scholen voor Voortgezet Onderwijs (veelal) verplicht leermiddelen in te kopen via een leverancier waarmee de school via een Europese Aanbesteding een contract mee heeft afgesloten.
In de voorbije jaren ben ik als adviseur bij een drietal aanbestedingsprocedures betrokken geweest:
Interne Boekenfondsen

 

Sinds 2009 ben ik betrokken bij een paar interne boekenfondsen. Hierbij is het kenmerk dat de scholen(groep) eigenaar is en blijft van de leermiddelen en zelf de inkoop en logistiek rondom leermiddelen organiseert.

 


CSG Calvijn te Rotterdam

Sinds 2009 ben ik projectleider van het interne boekenfonds van 6 vestigingen van dit schoolbestuur. Daarbij werden in 2009 voor het eerst (nieuwe boeken-)pakketten samengesteld voor zo’n 5.000 leerlingen. In het project maken we gebruik gemaakt van RFID technologie, waarmee we boeken digitaal aan leerlingen koppelen. Op deze manier heeft CSG Calvijn goed zicht op wie welk boek in zijn/haar bezit heeft en vormen de data een goede basis voor zaken als een voorraad- en bestelsysteem.

 

Bij het logistieke proces is gebruik gemaakt van een externe locatie, waar voor de duur van het project een magazijn is ingericht. Gedurende de zomerperiode is er intensief samengewerkt met een leverancier van de schoolboeken. In totaal zijn per schooljaar ruim 150.000 boeken in omloop.

 

In 2010 zijn de pakketten uit het schooljaar 2009/2010 (voor het eerst) ingenomen. Vervolgens zijn alle boeken gecontroleerd en ingeslagen in het magazijn of eerst gerepareerd of gekartonneerd waar nodig. Daarna zijn de nieuwe pakketten samengesteld. Tot slot zijn deze uitgeleverd aan de vestigingen, waarbij voor een vestigingen de (1.200) leerlingen op huisadres hun pakket bezorgd kregen.

 

Voor de gehele logistieke operatie –van inname tot uitleveren- is 7 weken tijd nodig.

 

 


Bij twee andere interne boekenfondsen ben ik als extern adviseur betrokken geweest:
Relatiemanagement

 

Stichting VO-content is in september 2011 opgericht door een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs.


VO-content heeft als opdracht namens de deelnemende scholen een collectie open source leermiddelen te ontwikkelen en te onderhouden onder de naam ‘Stercollecties’.


Op dit moment zijn er meer dan 100 collecties, curriculum dekkende leerlijnen, voor 11 vakgebieden beschikbaar en zijn er 4 extra programma’s beschikbaar (Eindexamensite, Rekenprogramma, Oefenprogramma Engels en Portfoliosite).


Ruim een derde van alle scholen voor VO neemt deel aan VO-content. 300.000 leerlingen maken gebruik van het materiaal. Docenten kunnen de open source leermiddelen ook zelfstandig bewerken tot persoonlijke arrangementen.


VO-content heeft naast het ontwikkelen van de materialen ook een ruim ondersteuningsaanbod voor scholen, eveneens in de vorm van maatwerkprojecten.


Sinds 2009 ben ik betrokken bij VO-content als relatiemanager. Mijn werkgebied is ‘alles boven de lijn Rotterdam – Nijmegen).Educatieve Uitgeverijen

 

Voor enkele uitgeverijen heb ik uiteenlopende projecten mogen uitvoeren.

 


Uitgeverij Averbode te Best

In mei 2009 heb ik voor de Nederlandse vestiging van deze Belgische educatieve uitgeverij een onderzoek gedaan naar de markt van moderne vreemde talen in het Nederlands Voortgezet Onderwijs. Averbode Nederland is in 2009 nieuw gehuisvest te Best.

 


Edu Actief

Hier heb ik een  verkennend onderzoek uitgevoerd om de digitale uitgaven voor Praktijkonderwijs nog beter in de markt te zetten om zo de omzet- en rendementsdoelstelling te vergroten.

 

 


Thieme Meulenhoff

Van november 2016 tot januari 2018 heb ik hier de interim rol van Portfoliomanager Primair Onderwijs mogen vervullen, gedurende 3 dagen per week.
Vervolgens ben ik als projectleider gedurende geheel 2018 betrokken geweest bij de herziening van de Rekenmethode ‘Alles telt’ voor Primair Onderwijs.

 


Kwintessens

Voor Kwintessens/ UnieNzV uit Amersfoort heb ik als projectleider mogen werken aan een tweetal onderzoeksprojecten.
In 2017 hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om Sociaal Emotioneel Leren (SEL) een plek in het Voortgezet Onderwijs te geven.
In 2018 en 2019 voeren we een vervolgonderzoek daarnaar uit, waarbij we meer onderbouwing willen verkrijgen voor een programma (inhoud), ondersteuning (docentenscholing) en een leermiddel (adaptief).Overige opdrachten

 


Tussen oktober 2009 en februari 2010 heb ik een onderzoek naar de voorwaarden voor de afname van toekomstige digitale Centraal Ontwikkelde Examens Taal en Rekenen in het mbo (2014) uitgevoerd. Daarbij is er bij een aantal ROC’s /AOC’ een afname van een proefexamen gehouden. Naast deze proefexamens is er overleg gevoerd met de leden van een resonansgroep, die samengesteld werd uit vertegenwoordigers vanuit het mbo. Tijdens het project heb ik samengewerkt met het Cito, dat de proefexamens ontwikkeld heeft.


Sinds maart 2010 ben ik betrokken bij de verdere implementatie van de toekomstige COE’s. Daarbij bereidt het College voor Examens thans pre-pilotexamens voor, die in februari 2011 afgenomen zullen worden onder een groot aantal instellingen. Vervolgens zal er een voorbeeldexamen aan de scholen beschikbaar gesteld worden, vanaf maart 2011. Mijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op de instellingen, waar de afnames plaats vinden en waar onderzoek naar de bevindingen plaats vindt. Om de afname goed voor te bereiden met de deelnemende instellingen vinden er informatie- en managementbijeenkomsten plaats. Daarbij verzorg ik workshops t.a.v.het aspect ICT. Ook zorgen we voor de benodigde documentatie voor de verschillende functionarissen (examencoordinatoren, ICT managers en docenten/correctoren). In het project werk ik samen met medewerkers van Cito, MBO Raad, Steunpunt Taal en Rekenen en het ministerie van OC&W.

 


Voor Fontys heb ik een tweetal workshops verzorgd voor deelnemers aan een masteropleiding voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderwerp was ‘leermiddelen en leermiddelenbeleid’


Van oktober 2008 tot april 2009 ben ik betrokken geweest bij deze brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen, onderdeel van het NUV. Ik heb tijdelijk de rol van algemeen secretaris van het GEU-bestuur vervuld.Van januari tot juli 2010 heb ik voor het APS een marketingopdracht verricht. Doel was om een marketing-/communicatieplan te ontwikkelen en uit te voeren voor het digitale leermiddel van APS voor Rekenen, genaamd ‘Gecijferd’. Een van mijn taken was het inrichten van een database met marktinformatie over het MBO.


Voor Intraquest heb ik in het voorjaar van 2009 inspanningen gedaan om een digitaal leermiddel verder bekend te maken in het MBO. Daartoe is een aantal gesprekken gevoerd met ROC”s en zijn er enkele presentaties gehouden. Deze contacten hebben tot de hierboven vermelde opdracht vanuit het APS geleid.